بزرگداشت پیمان آئین بزرگ نیاکانمان

چون نیک بنگریم داوری خواهی و نیاز بدستگاههای بزرگ دادگستری در جهان با شکستن پیمان از سوی یکی از آنان که پیمانی با یکدیگر بسته اند پیش می آید:و برای آنکه چنین نشود نگاه داشتن پیمان برای همگان بایسته مینماید.

ایرانیان با پدیدار کردن کیش مهر /نماد پیمان و روشنی نگهبان و نگرنده به پیمان ها / پایه نخست را برای بزرگداشت پیمان در سراسرجهان برداشتند و بدانروی مهر را دارنده هزار گوش وده هزار چشم نامیدند ... تا همه پیمانداران وپیمانشکنان را در سراسر گیتی در پرتو راستی ببینند و به آنان پاداش و سزا دهند.

در مینوئ خرد پیمانشکنی از گناهان بشمار می آید و نیز آن کسان که در خور بهشت اند:

کسی که خود را از پیمانشکنی سخت د ور دارد.۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پیمانشکنان در مرز کشور ... کشور را به ویرانی می کشند:

زننده مهر(پیمانشکن)نا بکار سرتاسر کشور را ویران سازد.2

 وپیمان چه با نیکو کاران چه با بد کاران بایستی استوار بماند:

 

 

 

 

ای سپنتمان (زرتشت)تو نباید مهر وپیمان بشکنی نه آن

(پیمان که)تو با پیرو دروغ... و نه آن پیمان که تو با یک

پیرو راستی بستی:زیرا که پیمان بستن با هر دو درست

است خواه پیرو دروغ خواه پیرو راستی.3  

در فرگرد های ارداویرافنامه نیز چنین آمده است که دوزخ:

...این روان آن مرد دروند (پیرو دروغ)است که در گیتی

بسیار پیمانشکنی کرد و با پاکان و پیروان دروغ پیمانشکنی

کرد: زیرا هر دو پیمان است هم با پاکان و هم با دروندان!  

شاهنامه نیز پیمانشکنی را مایه همه گونه درد وآزار جهانی میشمارد:

ز پیمان بگردند واز راستی

پدید آید از هر سو یی کاستی 

و بهمین روی است که چون پیروز ساسانی خواست پیمانی را که میان بهرام گور و هیونان بر سر مرز ایران و کشور هیون بسته شده بود بشکند- خوشنواز- پادشاه هیون که از فرهنگ وآئین ایرانی آگاهی داشت در نامه ای به پیروز نوشت:

چنین گفت: کز عهد شاهان داد

بگردی نخوانمت خسرو نژاد 

نامه چنان بی پروا و گستا خانه است که با پشتگرمی به آئین ایرانی(نگهبانی پیمان) شاهنشاه ساسانی را (اگر پیمان بشکند) فرزند پدر بشمار نمی آورد!

1-مهریشت. کرده 2.رویه54

2-یشت ها. همان.دفتر دوم.رویه423

3-همان.رویه های 424-425

چه با نیکو کاران جه با بد کاران بایستی استوار بماند

استاد فریدون جنیدی-بنیاد نیشابور

 

 

 

 

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
تگ ها : پیمان