دلاور بانوان ایران باستان

 

 

 

مردان ایران باستان بانوان خود را احترام بسیار میگذاشتند و در تمامی امور با آنها مشورت میکردند و برای ایده و عقیده آنها احترام بسزایی قائل بودند.

 

یوتاب:

 

سردار زن ایرانی که خواهر آریو برزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است. وی در نبرد اسکندر همراه آریو برزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آم=ورد. با این حال هم آریو برزن و هم یو تاب در راه میهن کشته شدند و نامی جاوید از خود به جای گذاشتند.

 

آرتمیس:

 

نخستین و تنها بانوی دریا سالار جهان تا به امروز . او به سال 480 پیش از میلاد به مقام دریا سالارب ارتش شاهنشاهی خشایار شاه رسید و در نبرد ایران ویونان ارتش شاهنشاهی را از مرز های دریایی هدایت میکرد. تارخ نویسان یونانی او را در زیبایی برخستگی و متانت سرآمد تمامی زنان روزگار نامیده انئد.

 

آتوسا:

 

ملکه بیش از 28 کشور آسیایی در زمان همپراتوری داریوش بزرگ. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندینبار در لشگر کشی های داریوش یاور فکری و روحی داریوش بزرگ دانسته است.

 

آرتادخت:

 

وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی. به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوفروسی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی کوچکترین خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.

آزرمی دخت:

او دختر خسرو پرویز پس از (گشتاسب بنده) بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد و شاهنشاه زن ایرانی در سال631 میلادی است.

 

آذر ناهید:

ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگزار سلسه ساسانی.نام این ملکه بزرگ و اقتدارات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است.

 

پرین:

بانوی دانشمند ایرانی. او دختر کی قباد بود که در سال924 قبل از میلاد هزاران برگ از نسخه های اوستا را در زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گرد آوری نموده و یکبار کامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.

 

فرخ رو:

نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در ایران ثبت شده است وی در طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

 

گرد آفرید:

یکی از پهلوانان سرزمین ایران. تاریخ از او به عنوان دختر ک‍زدهم یادمیکند با لباس مردانه با سهراب زور آزمایی کرد. فردوسی بزرگ از او به عنوان زنی جنگجو و دلاور سرزمین پاکان یاد میکند.

 

آریاتس:

یکی از سرداران مبارز و دلیر هخامنشیان . مورخین یونانی در چندین نبرد از او نام برده اند.

                                 سید سهیل مهرزاد 

  
نویسنده : بوی یاس ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸